Begin typing your search above and press return to search. Press Esc to cancel.

Manifesto


“Mankind is doomed when its youth is deprived of the opportunity to remodel society according to its own fashion” – Ludwig von Mises

Vilnius Students For Liberty (VSFL) is a student movement oriented towards the education of society and the seeking of change. We want to have an open dialog about changes, political ideas and the future. We demand more freedom. #morefreedom

We declare that:

The only people who can change the world are individuals who mobilise others who believe in the same ideas. An idea is a collection of thoughts precisely defining actions, or a sequence of actions, which are necessary for realisation of an aim. The thought that all individuals are free, without exception, by nature, is philosophically consistent and empirically proven.

Freedom and the realisation of the idea of an unconstrained society create the preconditions necessary for the progress of humanity and in principle change humanity’s way of life. However, freedom is not to be taken for granted; freedom requires constant and consistent struggle, and the aspiration to be free must arise from individuals themselves. Therefore it is imperative for humanity to understand freedom, and the comprehension of freedom is inseparable from the principles of the free market and the understanding of the freedoms of individuals.

The time has come to cease fighting for a freer future by inertia alone. We must act consistently and thoughtfully. It is essential to thoroughly investigate problems and find out how to solve them, without fear of criticising others or being criticised ourselves.

However the highest priority is to understand the nature of freedom, it being indivisible from responsibility and consciousness.

Liberalism accepts people as they are, without trying to change them or squeeze them into boxes created by other people. This is contrary to the methods of the totalitarian regimes of the 20th century, which restricted any kind of individual freedom. People of that time, shackled by propaganda, had no free choices and the economy was run according to plan. History clearly shows that totalitarianism, an expression of oppression, blackmail and prohibition, fails to work. It’s important not to repeat that history. #thanksbutnothanks

The 2016 Lithuanian parliamentary elections send us a clear signal that the threat to individual and economic freedom is real, and that we must be even more stubborn in standing up for the basic principles of liberalism. The hands of the newly elected government are holding the dice and preparing to play monopoly, attempting to take on the role of nanny to all citizens. It appears, that this is based in a belief that people are not sufficiently independently-minded, rational and conscious, and that they need supervision.

We believe that students are exactly the part of society which can initiate changes and implement them. We, Vilnius Students For Liberty, clearly understand if we wait around while a centralised authority tries to understand problems and how to solve them, we might be waiting forever. We don’t want to wait anymore. We want to freely choose and initiate changes, without the “help” or “permission” of officials, because they most often understand too late, and their actions are rarely effective enough to solve problems.

We don’t want to wait until a “new generation” arrives in government. We are already that generation. We have clear aims, crystallised ideas and now is the time for us to act. The only thing we ask for is the freedom to carry out our actions and to allow space for our alternatives. We want the state to understand, that free and thinking people can initiate changes themselves, and they don’t need supervision.

We do not want others to decide for us. We believe that a minimal state, which doesn’t control individuals and stuffs less in its own pockets, should perform its duty to allow us to act according to our own plans, without having to accept theirs. We are certain that no innovation stems from bureaucrats and governments. New winds of change move people forward. They know which problems are most acute and what solutions are most appropriate in their situation. The state doesn’t know what we need. We must utilise the freedom given to us at birth, and choose for ourselves how we should live our lives.

#mylife #mychoice #morefreedom

„Žmonija yra pasmerkta, jeigu iš jaunų žmonių atimamos galimybės keisti visuomenę pagal jų pačių planus“ – Ludvig von Mises.

Vilnius Students For Liberty (VSFL) – studentų judėjimas, orientuotas į visuomenės švietimą ir pokyčių siekimą. Norime atviro dialogo apie permainas, politines idėjas ir ateitį. Mes reikalaujame daugiau laisvės. #morefreedom

Mes deklaruojame, kad:

Pakeisti pasaulį gali tik tie individai, kurie sugeba mobilizuoti tomis pačiomis idėjomis tikinčius žmones. Idėja – tai tokia minčių visuma, tiksliai nusakanti veiksmus ar jų seką, kuri yra reikalinga siekiant tikslų įgyvendinimo. Mintis, jog visi individai, be jokių taisyklės išimčių, iš prigimties yra laisvi yra filosofiškai nuosekli ir empiriškai įrodyta.

Būtent laisvos ir nesuvaržytos visuomenės sampratos realizacija sukūrė prielaidas žmonijos progresui ir iš principo pakeitė žmonių gyvenseną. Tačiau laisvė nėra duotybė: dėl jos būtina nuolat ir nuosekliai kovoti, o laisvės siekis turi kilti iš paties individo. Todėl būtina suprasti kas yra laisvė. O šis suvokimas neatsiejamas nuo laisvosios rinkos principų ir individo laisvių išmanymo.  

Išaušo metas nustoti kovoti už laisvesnę ateitį tik iš inercijos. Reikia veikti nuosekliai ir apgalvotai. Būtina nuodugniai išnagrinėti problemas ir išsiaiškinti kaip jas spręsti. Nebijoti kritikuoti nei kitų, nei savęs.

Tačiau visų svarbiausia – iš esmės suprasti pačią laisvę: ji neatskiriama nuo atsakomybės ir sąmoningumo.

Liberalizmas priima žmogų tokį, koks jis yra, nebandydamas jo pakeisti ar įsprausti į kažkieno jau sukurtus rėmus. Priešingai nei XX amžiuje įsigalėję totalitariniai rėžimai, kurie varžė bet kokias individo laisves. Propagandos pančiuose įkalinti žmonės tuo metu neturėjo galimybės laisvai rinktis, o ekonomika veikė planiniu modeliu. Istorija aiškiai parodė, kad totalirizmas, reiškęsis priespaudos, šantažo ir draudimų principais, neveikė. Tad svarbu, jog istorija nebepasikartotų. #thanksbutnothanks

2016 m. seimo rinkimų rezultatai mums siunčia signalą, jog grėsmė individų ir ekonomikos laisvumui – reali ir atstovauti pagrindinius liberalizmo principus reikia dar atkakliau. Naujai išrinkta vyriausybė rankose jau laiko kauliukus ir ketina žaisti monopolį. Siekiama valstybei suteikti auklės vaidmenį. Atrodo, jog tai grindžiama įsitikinimu, kad žmogus nėra pakankamai savarankiška, racionaliai ir sąmoningai mąstanti būtybė ir jam reikia „priežiūros“.

Tikime, kad būtent studentai yra toji visuomenės dalis, kuri gali inicijuoti pokyčius ir juos realiai įgyvendinti. Mes, Vilnius Students For Liberty, aiškiai suvokiame, jog laukimas, kol centralizuota valdžia supras problemas ir kaip jas spręsti, gali virsti amžinu. Mes nebenorime laukti. Norime patys laisvai rinktis ir inicijuoti pokyčius. Be valdinininkų „pagalbos“ ir „leidimų“. Todėl, kad dažniausiai susiprantama per vėlai, o net ir susipratus veiksmai retai būna pakankamai efektyvūs, jog išspręstų problemas.

Nenorime laukti kol į valdžią ateis „naujoji karta“. Mes ir esame toji karta. Mes turime aiškius tikslus, iškristalizuotas idėjas ir dabar išaušo metas veikti mums. Vienintelis dalykas, kurio mes reikalaujame – suteikti laisvę įgyvendinti savo veiksmus ir palikti erdvės alternatyvoms. Norime, kad valstybė suprastų, kad laisvas ir mąstantis žmogus pats gali inicijuoti pokyčius ir jo nereikia prižiūrėti.

Mes nenorime, kad kažkas kitas spręstų už mus. Mes tikime, kad tik minimali valstybė, kuri nekontroliuoja individų ir mažiau „įsideda į savo kišenę“ idealiai atliks savo pareigas: leis mums patiems veikti pagal mūsų planus, o ne primetinės savuosius. Esame įsitikinę, kad jokios inovacijos nekyla iš biurokratų ar vyriausybių. Naujus, pokyčių vėjus atpučia žmonės. Juk jie geriausiai žino kokios problemos yra opiausios ir kokie sprendimai jų atžvilgiu būtų priimtiniausi. Valstybė nežino ko mums reikia. Mes turime pasinaudoti mums iš prigimties suteikta laisve ir patys rinktis kaip turėtume gyventi savo gyvenimus.

Mano gyvenimas. Mano pasirinkimas. Daugiau laisvės.

#mylife #mychoice #morefreedom

VSFL, Vilnius, Lithuania, 2016-12-12